Tuesday, 7 August 2012

PENGGUNAAN ICT DALAM P&P

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Ramai yang mengatakan guru-guru tidak menggunakan ICT di sekolah kerana mereka belum bersedia. Sekiranya anda ditempatkan di sekolah Bestari, apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk membantu guru-guru lain supaya bersedia untuk membudayakan ICT dan memanfaatkan perkakasan ICT yang ada di sekolah?Usaha kerajaan mewujudkan sekolah bestari (smart school) merupakan salah satu bukti bahawa kerajaan turut berusaha untuk memperhebatkan lagi penggunaan ICT (Information and Communication Technologies) dalam bidang pendidikan. Sebagaimana yang telah dirancangkan, proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah bestari menggunakan teknologi multimedia sebagai medium utama pemyampaiannya. Ini sekaligus mengiktiraf multimedia sebagai bahan bantu mengajar (BBM). Sekolah Bestari merupakan platform terbaik untuk melahirkan generasi yang lebih berdaya maju, kreatif dan juga inovatif. Namun apa yang lebih penting adalah, kewujudan Sekolah Bestari adalah untuk memupuk generasi muda supaya tidak mengadaptasi sistem pembelajaran menghafal, sebaliknya berfikiran kreatif dan kritis bagi menghadapi dunia yang kian berkembang.


Walaubagaimanapun, terdapat pelbagai kekangan dan halangan dalam pelaksanaan ICT disekolah Bestari. Kebanyakan sekolah tersebut kekurangan guru penyelaras ICT yang bertanggungjawab untuk mengendalikan program dan juga kemudahan prasarana sekolah. Guru-guru serta juruteknik yang berkemahiran dalam bidang ICT hanya sedikit ataupun terhad bagi sesebuah sekolah bestari. Oleh itu bilangan guru dan juruteknik yang berkemahiran perlu ditambahkan bagi setiap sekolah dalam usaha memastikan penggunaan ICT berjalan dengan baik dan berkesan.


Di samping itu, didapati masih ramai guru yang tidak pasti akan keupayaan mereka untuk menggabungkan ICT dalam pengajaran. Kebanyakan daripada mereka masih berada di tahap ‘perlu belajar’ untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam ICT. Keupayaan seseorang untuk menggabungkan ICT dalam pengajaran bukan berlaku secara automatik. Pengetahuan dan kemahiran dalam ICT tidak menjamin pengintergrasiannya dalam kurikulum dan juga pengajaran. Justeru, adalah penting bagi guru untuk membuat persediaan yang mencukupi agar dapat memenuhi tuntutan dan jangkaan masyarakat untuk menggabungkan ICT dalam pengajaran.Antara langkah-langkah yang akan perlu dilakukan untuk membantu guru-guru lain supaya bersedia untuk membudayakan ICT dan memanfaatkan perkakasan ICT yang ada di sekolah. Permasalahan yang kerap kali didengari bagi guru-guru tidak menggunakan ICT di sekolah adalah kerana mereka belum bersedia. Ini berikutan kelemahan guru dalam penguasaan pedagogi dan penggunaan ICT sebagai satu dimensi baru dalam pengajaran pembelajaran bagi mencorakkan kualiti budaya belajar yang lebih bermakna. Oleh kerana bidang ICT adalah bidang yang sangat pesat berkembang, input tentang teknologi baru yang mempengaruhi cara penggunaan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran hendaklah diperkenalkan dari semasa ke semasa. Guru perlu diberikan kemahiran yang mencukupi untuk menggunakan peralatan ICT secara cekap dan efektif. Satu cara yang ideal untuk meningkatkan efikasi guru terhadap penggunaan ICT ialah dengan menyediakan bengkel atau kursus ICT kepada guru. Dengan adanya bengkel kemahiran ICT bagi para guru akan berupaya meningkatkan efikasi guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Perancangan jangka panjang untuk ICT hendaklah mengambil kira usaha untuk membudayakan ICT dalam kalangan guru, murid serta pengurus pendidikan. Pembudayaan ICT ini perlu dilihat berlaku dalam bentuk pelbagai aktiviti yang berhubung dengan penggunaan ICT. Penerapan penggunaan aplikasi ICT melalui perkakas yang disediakan memperlihatkan perlaksanaan Sekolah Bestari nyata mencapai objektif dan juga matlamat yang disasarkan. Ini meliputi sistem pengurusan, pendidikan dan juga aktiviti-aktiviti sekolah yang dipacu menggunakan aplikasi dan perkakasan ICT. Secara tidak langsung, budaya memperkasakan ICT dapat diterapkan di kalangan para pelajar, guru-guru sekali gus kepada masyarakat setempat.Pihak pentadbiran sekolah sendiri perlu bertindak sebagai pemimpin perubahan, penyokong kepada perkembangan staf dan menjadi model pengguna ICT yang bijak kepada warga sekolah. Implementasi ICT di sekolah perlu merupakan satu proses yang kompleks dan memerlukan perhatian yang serius dan kerjasama dari semua pihak. Guru perlu digalakkan mengintegrasikan ICT pada setiap kesempatan dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah sementara murid digalakkan menggunakannya untuk menyiapkan tugasan yang diberikan.Perancangan jangka panjang untuk ICT hendaklah mengambil kira usaha untuk mengoptimumkan penggunaan ICT dalam kalangan guru, murid serta pihak pentadbir sekolah. Penggunaan ICT secara optimum perlu dilaksanakan dalam pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Oleh yang demikian, setiap kemudahan yang disediakan seperti komputer bimbit dan kemudahan makmal komputer hendaklah dioptimumkan penggunaannya. Jika sekolah mempunyai guru yang boleh dianggap berkemahiran dalam bidang ini, amat wajarlah pihak sekolah mendapatkan perkhidmatannya untuk melakukan latihan dalaman agar guru-guru lain akan turut dapat menjayakan hasrat mengintegrasi dan membudayakan ICT dalam melaksanakan tugas mereka. Pihak sekolah perlu berusaha menyediakan kemudahan ICT yang terbaik untuk guru-guru dan murid-murid agar mereka dapat mengakses maklumat dengan mudah bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.Golongan pendidik harus melihat dari aspek positif mengenai keperluan berinteraksi dengan teknologi terkini bagi membiasakan generasi yang akan datang dengan cara hidup canggih di abad ke – 21 nanti. Penggunaan multimedia secara tidak langsung dapat memberikan peluang kepada guru dan pelajar menggunakan dan memahirkan diri dengan pelbagai teknologi terkini dan bersedia untuk menghadapi sebarang cabaran teknologi baru yang akan datang. Terdapat kemungkinan dimana suatu masa nanti pengajaran tradisi yang selama ini hanya menggunakan buku, kapur dan papan hitam akan diambil alih fungsinya oleh computer dan teknologi lain yang setara dengannya.Penggunaan ICT merupakan satu fenomena yang semakin berkembang dalam aspek kehidupan manusia sama ada secara langsung ataupun tidak. Dunia pendidikan juga tidak terkecuali turut merasa bahang teknologi ini. Oleh itu, semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan terutamanya para guru perlu bergerak seiring dengan arus perkembangan teknologi tersebut dalam usaha memastikan sistem pendidikan yang dilaksanakan tidak ketinggalan, seterusnya dapat berkembang maju seiring dengan keperluan masyarakat semasa.Untuk mencapai hasrat penggunaan ICT secara menyeluruh dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru harus diyakinkan bahawa terdapat banyak kebaikan dan kepentingan penggunaan ICT. Penggunaan ICT dalam bidang pendidikan dapat meringankan beban serta kekangan yang sedia wujud dalam pembelajaran tradisi yang sebelum ini terhad kepada penggunaan buku, kapur dan papan hitam.Dengan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penggunaan komputer adalah menumpu kepada cara dan strategi persembahan maklumat yang digunakan bagi mewujudkan pembelajaran yang berkesan. Teks isi pelajaran yang panjang boleh diringkaskan atau dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik serta mampu merangsang minda dan menambah kefahaman pelajar. Soalan-soalan latihan turut dimuatkan selepas pengajaran setiap tajuk agar pelajar dapat menilai kefahaman tahap mereka, di samping memperkukuhkan pembelajaran. Peranan guru pula masih kekal kerana tidak mungkin teknologi boleh menggantikan peranan yang dimainkan oleh guru sepenuhnya. Ia hanya bertindak sebagai bahan bantu mengajar bagi menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna.Untuk terus kekal maju dalam pengintegrasian ICT ini, guru perlu mempunyai inisiatif sendiri untuk mempelajari kemahiran-kemahiran mengintegrasikan ICT secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Tahap ilmu dan kemahiran guru itu akan mempengaruhi minat dan keupayaannya untuk merubah amalan pengajaran dan pembelajaran sedia ada dan membawa amalan tersebut ke peringkat yang lebih berkualiti lagiGuru perlu memperlengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengurusan pembelajaran bestari. Antara kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru ialah dapat membina atau membangunkan perisisan pendidikan bersifat multimedia dan interaktif untuk kegunaan pengajaran di dalam bilik darjah. Ini kerana teknologi multimedia mempunyai kekuatan dan kelebihan yang tersendiri dalam mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran.

0 comments: