BAHAN KULIAH


NOTA EDU 3109
ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA

         i.            BAB 1                     

1)         PENGENALAN
-usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah negara berbilang agama dan budaya merupakan suatu perkara yang mencabar
- penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif)
-pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan.
-Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang  sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum.
- memerlukan tindakan secara holistik agar masyarakat memperoleh mutu pendidikan yang setara
-pendidikan adalah bersifat futuristik dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan.
 
2)         INTEGRASI NASIONAL
AKIBAT KERETAKAN INTEGRASI NASIONAL
-          Perbezaan budaya dan agama
-          Ketidakpuasan hati
-          Kedudukan Geografi
 
CABARAN MEWUJUDKAN SATU SISTEM SOSIAL
-          Agama dan kebudayaan
-          Dasar Penjajah British
-          Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan
-          Amalan ekonomi yang berlainan
-          Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan etnik
 HALANGAN INTEGRASI NASIONAL
-          Perbezaan budaya dan agama
-          Dasar Penjajahan
-          Sistem Pendidikan
-          Amalan Ekonomi
-          Perbezaan politik
PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI DASAR PELAJARAN
-          Sistem Pendidikan Kebangsaan
-          Agenda Memperkasakan SK
-          Penerapan Nilai
-          Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
-          Konsep Sekolah Wawasan
-          Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum
-          Perkasakan bahasa Kebangsaan
-          Pemantapan Aktiviti
-          Pupuk Kefahaman
-          Dasar Pelajaran kebangsaan
-          menggunakan sukatan pelajaran, buku teks, peperiksaan
-          pakaian seragam
-          sistem latihan guru
-          bahasa penghantar yang sama
USAHA BAGI MEMASTIKAN INTEGRASI NASIONAL TERUS DIPELIHARA DAN DIPERKUKUHKAN
-          melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan
-          menjadikan agenda memperkasakan SK
-          menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian.
-          memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun 2003
-          memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan
-          melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan   melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum
 PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI RIMUP
-          Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik
-          Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan
-          Modul Aktiviti Kokurikulum
-          Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat
-          Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme
TINDAKAN KPM UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL
-          Sekolah sebagai alat perpaduan
-          Sistem persekolahan yang sama
-          Penggunaan Bahasa Melayu
-          Pendedahan kepada nilai
-           Seminar/forum
PENGLIBATAN KOMUNITI SETEMPAT UNTUK PUPUK INTEGRASI NASIONAL
-          Program Permuafakatan Masyarakat
-          Hari Keluarga
-          Acara Kebudayaan
-          Sambutan Perayaan
-          Aktiviti Kokurikulum
-          Bulan Kemerdekaan
-          Lawatan ziarah
-          Bina Insan
 
 
3)      PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
-          Semua dapat hak yang sama
-          Sekolah dapat kemudahan yang sama
-          Sekolah Wawasan,kongsi kemudahan
-          Sekolah satu aliran
-          Amalan kehidupan
-          Peluang pendidikan yang sama
-          Persamaan hak
-          Peluang yang luas
-          Pembangunan sumber manusia
 TUMPUAN DALAM PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
-          Basmi buta huruf
-          Pendidikan universal
-          Penyediaan infrastruktur
-          Guru terlatih yang mencukupi
-          Pra sekolah untuk semua
STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
-          Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanak-kanak dan orang dewasa sesuai dengan sumber yang ada. Dalam jangka masa panjang sistem pendidikan formal dan tidak formal perlu dibangunkan pada setiap peringkat pendidikan.
-          Untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan ekuiti sosial, peluang pendidikan perlu disediakan tanpa mengira perbezaan jantina, latar belakang etnik dan status sosioekonomi.
-          Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan dalaman dalam pengurusan.
-          pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan.
-          Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan kemahiran perlu untuk perkembangan ekonomi, sosial dan lain-lain.
 
RUMUSANNYA, TUMPUAN BANK DUNIA DALAM PENDIDIKAN
-          Pendidikan asas
-          Pendidikan wajib untuk semua
-          Kecekapan dalam pengurusan
-          Pengagihan sumber
-          Keperluan dengan pasaran kerja
PENDIDIKAN NEGARA
-          Pelbagai peringkat
-          Kurikulum yang sama
-          Penubuhan sekolah agama rakyat
-          Peningkatan bilangan pelajar ke universiti
-          Pendidikan swasta
-          Pendidikan untuk semua
-          Pengagihan sumber kewangan
-          Pendidikan sejagat
-          Pertambahan guru dan bilangan kelas
-          Pendidikan Bertaraf Dunia
-          Pendidikan berterusan
-          Pendemokrasian pendidikan
-          Pendidikan berkualiti
4)      TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO
TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO ADALAH BERDASARKAN KEPADA
-          pelajar belajar untuk tahu
-          belajar untuk membuat
-          belajar untuk menjadi apa
-          belajar untuk hidup bersama
KEJAYAAN SEKOLAH MENURUT UNESCO
-          Pengurus punyai kuasa autonomi
-          Memperkasakan kapasiti
-          Struktur terurus
-          Ukuran prestasi
-          Pemantauan prestasi
-          Kawalan sumber
-          ketelusan
MENURUT LAPORAN UNESCO (2005), KUASA AUTONOMI BAGI MENGURUSKAN PERJALANAN SEKOLAH SECARA KESELURUHANNYA
-          pengurusan sekolah mesti mempunyai strategi untuk memperkasa kapasiti dan kepemimpinannya.
-          sekolah perlu mempunyai maklumat tentang prestasinya untuk mengukur kekuatan, kelemahan dan prioritinya.
-          sekolah memerlukan struktur yang terurus dan professional.
-          kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kritikal terutamanya dari segi pemantauan prestasi sekolah.
-          sekolah perlu mengawal sumber-sumber.
-          pengurusan sekolah mesti telus.
TUJUAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO
-          Memenuhi keperluan pembelajaran asas
-          Membentuk wawasan
-          Akses kepada universal
-          Focus terhadap pembelajaran
-          Perluaskan skop
-          Penambahbaikan persekitaran
-          Perkukuhkan perkongsian
-          Pembangunan dasar
-          gerakkan sumber
-          perpaduan antarabangsa
 DASAR KPM DAN KAITANNYA DENGAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO
-          Perkembangkan potensi individu
-          Tingkatkan kreativiti
-          Sistem pendidikan yang cekap
-          Pusat kecemerlangan pendidikan
-          Tingkatkan martabat pendidikan
4)         GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN
 
CABARAN GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN ADALAH DARI SEGI YANG BERIKUT
 
-          Keperluan terhadap pembelajaran berterusan.
-          Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum
-          Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat.
-          Pengurusan pendidikan.
-          Pembentukan jati diri pelajar.
-          Kualiti guru.
 
PERLU KEPADA PERUBAHAN KURIKULUM
Antara perubahan yang dapat diperhatikan adalah  seperti yang berikut
 
-          Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.
-          Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar.
-          Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar dan pemudahcara.
-          Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru.
PERSEDIAAN MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL IAITU DARI SEGI
-          Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat.
-          Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa.
-          Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian.
-          Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar, menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru.
-          Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial, politik dan budaya.
 
KESAN GLOBALISASI PENDIDIKAN
 
-          Pembelajaran sepanjang hayat
-          Kebolehan berkomunikasi
-          Kemahiran teknologi
-          Kesediaan kognitif
-          Warganegara bertanggungjawab
CABARAN GLOBALISASI KEPADA GURU
-          Kesediaan guru
-          Pertambahan beban
-          Kekurangan sokongan pengurusan
-          Pengurusan pendidikan
-          Sikap guru
-          Perbezaan tahap pengetahuan
-          Penggunaan teknologi
-          Pembentukan jati diri
-          Budaya sekolah
-          Perkembangan profesionalisme guru
KESAN NEGATIF GLOBALISASI
-          Negara lemah ditindas
-          Ketidakadilan perkongsian
-          Pemantauan yang mendalam
-          Permintaan pasaran tenaga kerja
-          Meminggirkan bahasa melayu
-          Terbuka kepada persaingan tidak sihat
-          Pengkomersilan pendidikan
-          Penafian pendemokrasian pendidikan
-          Penghayatan ilmu terhakis
 
5)         KEPELBAGAIAN BUDAYA
 
-          Perlu keadilan
-          Peluang pendidikan kepada semua
-          Pupuk melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum
-          Program sekolah berkembar
KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA PELAJAR HARUSLAH DITANGANI DENGAN BIJA.  BERIKUT ADALAH BEBERAPA CADANGAN YANG BOLEH DILAKSANAKAN UNTUK MENJAYAKAN ISI TERSEBUT.
-          Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem pendidikan negara. Memastikan sokongan dan pembiayaan secara adil kepada sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah mubaligh, sekolah vokasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan negara.
-          Mengimbangi penekanan kepada sistem peperiksaan dengan sistem pembelajaran berasaskan pemikiran kritis dan analitikal dengan matlamat mencari kebenaran.
-          Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang.
-          Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 demi mewujudkan iklim yang kondusif dalam bentuk jaminan kebebasan akademik dan autonomi universiti kearah mempertingkatkan mutu pendidikan setanding dengan negara-negara maju.
-          Memastikan pelantikan naib canselor, rektor, dan lain-lain penjawat tertinggi akademik dilakukan berdasarkan kelayakan dan kelulusan Majlis Senat.
-          Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak.
-          Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat sekolah dan menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan.
-          Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran profesional mereka sentiasa selaras dengan perkembangan semasa.
-          Mengkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah skim rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman.
-          Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan kewangan lain berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada pelajar miskin dari kawasan luar bandar dan pedalaman.
-          Menekankan betapa mustahaknya pelajar menguasai pelbagai bahasa termasuk Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Bahasa Cina sebagai bahasa-bahasa utama dunia dan juga bahasa-bahasa ibunda.
-          Menyediakan tempat dan latihan kepada mereka yang keciciran.
-          Meluaskan skop Lembaga Pentauliahan Kebangsaan untuk memantau dan mencadangkan pengiktirafan sijil, diploma dan ijazah dari dalam dan luar negara yang memenuhi piawaian akademik yang boleh diterima termasuklah sijil dan Diploma Muadalah (diploma berkembar).
CADANGAN TANGANI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA
-          Sekolah kebangsaan sebagai peneraju
-          Kelayakan pelajar jadi penentuan
-          Pindaan akta
-          Tingkatkan kemudahan
-          Tingkatkan mutu pendidikan guru
-          Peluang latihan
-          Biasiswa kepada yang berkelayakan
-          Kuasai pelbagai bahasa
 
6)         PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
 
-          Suasana lebih kondusif
-          Mudah hasilkan bahan
-          Kepelbagaian media
-          Maklumat pelbagai
TERDAPAT 3 ASAS PENTING DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT IAITU
-          teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi.
-          memanipulasikan maklumat dan proses semula imej.
-          proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima.
 
PERUBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 
-          Kuasa penggerak
-          Pelaksanaan
-          Pemudahan bertindak
-          Kaedah perubahan
-          Permulaan perubahan
IMPLIKASI TMK
-          penggunaan komputer dalam sistem organisasi yang mampu merubah cara kerja dan penyesuaian pekerja dengan sesuatu tugasan.
-          menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan oleh organisasi menjadi lebih terancang dan telus terutama organisasi yang mempunyai maklumat yang banyak dan terdapat perkara kerahsian.
-          mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang dan tersusun tanpa wujud kekhilafan dalam perlaksanaannya.
-          kemampuan sistem komputer yang mempunyai internet dan perkembangan sistem komunikasi juga akan lebih menjurus kearah berkomunikasi secara interpersonal dan bukan secara bersemuka yang lazim dilaksanakan dalam organisasi.
KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN                        
-          Pendidikan jarak Jauh
-          Reformasi dalam pendidikan
-          Mudah beri maklumbalas
-          Sebagai bahan pengajaran pembelajaran
-          Alat komunikasi
-          Memudahkan pemahaman
 
7)         GEJALA SOSIAL
PENGKELASAN MASALAH SOSIAL BOLEH DIPECAHKAN KEPADA 3 BAHAGIAN IAITU
-          Jenis kesalahan jenayah seperti mencuri basikal, melawan guru, bertumbuk sesama pelajar, berjudi dan mencuri kertas soalan ujian.
-          Jenis kesalahan gengsterisme seperti menjadi ahli kumpulan geng, mengutip duit ‘pau’ daripada pelajar lain, mencari gaduh dengan kumpulan lain, memaksa kumpulan lain untuk menjadi ahli kumpulan dalam geng dan berkelakuan seperti samseng.
-          Jenis kesalahan kurang sopan dan biadab seperti menghisap serta menyimpan rokok, mengganggu pelajar perempuan, melawan pengawas, bising dalam bilik darjah, minum serta menyimpan minuman keras, berbohong, berambut panjang, mengeluarkan kata-kata lucah, menonton dan menyimpan filem lucah dan lain-lain.
 PUNCA GEJALA SOSIAL
-          Globalisasi dan modenisasi
-          Keruntuhan institusi keluarga
-          Media-massa
-          Kelemahan undang-undang
-          Sikap remajA
-          Sikap ibu bapa
KESAN NEGATIF
-           Kepada individu sendiri
-          Menjejaskan negara
-          Keruntuhan nilai agama
 
TANGANI GEJALA SOSIAL
-          Peranan ibu bapa
-          Peruntukan undang-undang
-          Pendekatan akademik
-          Didikan agama
-          Peranan ahli masyarakat
 
BAB 2             GURU DAN PERUNDANGAN
1)     PENDAHULUAN
-          Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati.
-           Oleh yang demikian Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) telah diperkenalkan untuk menjadi panduan kepada guru dan kaki tangan kerajaan yang lain dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan.
-          Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus memahami sepenuhnya peraturan Kelakuan dan Tatatertib 1993 dan telahpun dibuat pindaannya pada  2002.
-          Di samping itu Akta Pendidikan 1996 juga harus diperhalusi dengan teliti demi menjayakan matlamat pendidikan negara.
 
2)    PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993  (PINDAAN 2002)
-          Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Pindaan) 2002 dan mula berkuatkuasa pada 20 Jun 2002.
-          Pindaan ini melibatkan Peraturan 2 iaitu Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A) 395/1993], yang disebut “Peraturan-Peraturan ibu”. Dalam peraturan ini, pindaan dibuat terhadap peraturan 2 dengan memotong subperaturan 2(2).
-          Tujuan utama peraturan adalah untuk menjaga imej kerajaan khasnya dan Perkhidmatan Awam amnya.
-          Tindakan tatatertib merupakan langkah yang perlu diikuti bagi menghukum pegawai awam yang didapati melanggar mana-mana peraturan supaya dapat memperbaiki tingkah laku mereka pada masa hadapan dan pada masa yang sama dapat dijadikan panduan kepada orang lain.
 
 
3)    RASIONAL PERATURAN TATATERTIB INI DILAKSANAKAN ADALAH UNTUK MEMASTIKAN PEGAWAI AWAM
 
-          melaksanakan tugas dengan cekap, beramanah dan bertanggungjawab
-          meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan mereka sendiri
-          menjaga imej perkhidmatan awam 
-          yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan dihukum.
 
4)    FAKTOR PENURUNAN KES INI ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT
 
-          Program Latihan dan Taklimat
-          Perkhidmatan Kaunseling
-          Penguatkuasaan Peraturan-peraturan Tatakelakuan
 
5)    PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, (PINDAAN) 2002 (P.U.A.246). YANG TELAH MULA DIKUATKUASAKAN PADA 20.6.2002, ANTARA PERATURAN YANG DIMASUKKAN DALAM PERATURAN INI ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT
 
-          Jenis-Jenis Kesalahan Yang Membolehkan Diambil Tindakan Tatatertib.
-          Jenis-Jenis Tindakan Tatatertib Yang Boleh Diambil Terhadap Pegawai Yang Melakukan Kesalahan
-          Hukuman Tindakan Tatatertib 
 
PERATURAN 3A
-          Penjawat awam wajib mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tindakan tatatertib boleh dikenakan kepada pegawai yang ingkar
 
PERATURAN 3B
-          Seseorang pegawai dikehendaki memberi aku janji sebagaimana yang diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (PU.A.176) Lantikan, Naik Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan
 
PERATURAN 3C
-          Menjadi tanggungjawab seseorang pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan segera terhadap mana pegawai yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini
-          Pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan atau gagal mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dan tidak bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.
                PERATURAN  4 (1)
-          Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya kepada Yang di- Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan.
-          Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh kepada undang- undang serta berusaha untuk berbakti kepada negara. Antara contoh pelanggaran peraturan 4(1) adalah seperti berikut;
 
•      Bersubahat dengan musuh negara
•      Membocorkan rahsia Kerajaan.
•      Memburuk-burukkan serta memperkecil-kecilkan dasar serta tindakan Kerajaan.
•      Menjadi Anggota Jemaah Islamiah
•      Menyertai Kesatuan Militan Malaysia
 
 
PERATURAN 4(2),  SESEORANG PEGAWAI TIDAK BOLEH 
-          membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya;
-          berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya)
-          berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa
-          Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam
-          Seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha
-          Seseorang pegawai tidak boleh  tidak jujur atau tidak amanah
-          Seseorang pegawai tidak boleh  tidak bertanggungjawab
-          membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar
-          Membantah atau melawan pegawai atasan
-          cuai dalam melaksanakan tugasnya;
 
PERATURAN 7: MENYALAHGUNAKAN DADAH,PERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DITAMATKAN ATAS KEPENTINGAN AWAM [PERATURAN 49] 
-          sekiranya Pegawai Mencapai Umur Persaraan Pilihan. Contoh Pelanggaran Peraturan 7 adalah menghisap ganja, morfin, heroin atau menagih dadah.
 
PERATURAN 9 : MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN
-          Seseorang penjawat awam tidak boleh menerima / memberi keraian sekiranya keraian itu dapat dengan apa-apa cara mempengaruhi tugas rasmi kerana ini bercanggah Peraturan 4. Contoh pelanggaran peraturan 9 pula adalah seperti kontraktor meraikan ketua jabatan yang menjadi ahli lembaga tender seperti [keraian = belanja makan, hotel, tambang bercuti dan lain-lain].
 
PERATURAN 11 : MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH.
Seseorang pegawai tidak boleh:
-          menyenggara taraf hidup melebihi emolumen/ pendapatan yang sah.
-          menguasai/memiliki sumber kewangan atau harta yang tak seimbang atau tak munasabah dengan emolumen/ pendapatan yang sah.
 
PERATURAN 12 : MEMINJAM WANG/ MENJADI PENJAMIN TIDAK BOLEH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMIN KEPADA MANA-MANA ORANG.
 
PERATURAN 13: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS
 
PERATURAN 16 : TIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN HADAPAN
 
PERATURAN 18 : PENERBITAN BUKU DAN KARYA
-          Seseorang pegawai juga tidak boleh menerbitkan atau menulis buku, makalah atau karya lain berdasarkan maklumat rasmi terperingkat. Antara CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18 adalah seperti menulis/menerbit buku dengan menggunakan maklumat rasmi terperingkat (rahsia besar, rahsia dan sulit).
 
PERATURAN 20 : PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JURNAL
-          Seorang penjawat awam adalah tidak boleh menjadi penyunting akhbar/majalah/jurnal kecuali, penerbitan;
Jabatan Profesional pertubuhan sukarela yang tidak bercorak politik diluluskan secara bertulis oleh ketua jabatan  
 
PERATURAN 6 – PAKAIAN
-          Antara contoh pelanggaran Peraturan 6 adalah seperti 
Memakai singlet atau baju-T, tanpa kolar Memakai sarong, seluar pendek dan lain-lain   
6) RUMUSAN PERATURAN
 
-          Tingkatkan mutu perkhidmatan
-          Halng penyelewengan
-          Haling rasuah
-          Banyak beri pengajaran
-          Langkah pencegahan
 
7) AKTA PENDIDIKAN 1996
 
-          merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961.
-          bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia.
-          Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan.
-          Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961.
 
8) TUJUAN PENGGUBALAN AKTA PENDIDIKAN 1996 ADALAH UNTUK
 
-          memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan.
-          Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi.
-          Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
-          mencakupi perundangan pada tahap prasekolah hingga tahap pendidikan tinggi  termasuk kerajaan dan sawasta.
-          memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.
-          penyelarasan semua jenis kurikulum kategori sekolah melalui kurikulum kebangsaan.
-          menggunakan sistem penilaian dan peperiksaan yang sama.
-          Pendidikan Islam diperluaskan untuk pelajar Islam.
-          memperluaskan bidang kuasa Menteri Pendidikan.
-          mempertingkatkan pendidikan teknikal.
-          memperkukuhan latihan perguruan.
-          pendidikan swasta yang lebih sistematik.
-          memperkukuhkan kedudukan bahasa suku kaum.
 
19) ANTARA KANDUNGAN AKTA PENDIDIKAN 1996
 
-          Seksyen 16: telah memberikan kategori kepada sekolah di Malaysia, tiga kategori iaitu kerajaan, bantuan kerajaan dan swasta. ini boleh menampung dengan jelas keperluan kelas tingkatan 6, kelas matrikulasi dan sebagainya.
-          Seksyen 17(2), memperuntukkan Bahasa Kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah.
-          seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaanmelainkan yang dikecualikan.
-          Seksyen 19 memperuntukkan semua sekolah menyediakan pelajar untuk PeperiksaanAwam, melainkan yang dikecualikan.
-          Seksyen 21 memberi kuasa kepada Menteri untuk menubuh dan menyenggara tadika.
-          Seksyen 37 dan seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan kursus pengajianatau program latihan bersama peringkat sijil atau lain-lain kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain.
-          seksyen 47 (1), membolehkan maktab perguruan (maktab pendidikan) mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma atau sijil dan mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi lain.
-          seksyen 40, yang membolehkan Menteri mengadakan kelas pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah.
-          Seksyen 50 memperuntukkan supaya Pendidikan Islam wajib diajar di semua sekolahtermasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih pelajar Islam.
-          Seksyen 69 semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam perlu mendapatkan kebenaran dari Pengarah Peperiksaan terlebih dahulu.
-          Seksyen 77 menjelaskan bahawa isntitusi pendidikan swasta yang menjalankan program "twinning" dan "lingkage" hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari Menteri terlebih dahulu.
 
BAB 3             TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN MURID
 
1)    PENGENALAN
 
-          Seseorang guru perlu sentiasa saling menerima antara satu sama lain dan menyediakan emosi pelajar.
-          Ini penting supaya semua pelajar melibatkan diri dalam setiap kegiatan keilmuan yang diadakan di sekolah.
-          Emosi pelajar perlu dikekal atau dipertingkatkan dengan pengajaran guru lebih bersifat pembimbing di sisi.
-          Guru perlu memahami emosi pelajar kerana perbezaan tingkah laku, sosial dan rohani dalam kalangan pelajar sememangnya.
 
2)    TANDA-TANDA AWAL GANGGUAN EMOSI
 
ASPEK  EMOSI YANG SEMAKIN SUKAR DILIHAT DALAM KEHIDUPAN PELAJAR KINI ADALAH SEPERTI BERIKUT
 
-          empati iaitu memahami orang lain secara mendalam
-          mengungkapkan dan memahami perasaan
-           mengendalikan amarah
-          kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atau berdikari
-          kemampuan untuk menyesuaikan diri
-          disukai oleh orang lain
-          kemampuan untuk memecahkan atau menghilangkan masalah antara mereka yang berada di sekeliling
-          semangat setiakawan
-          keramahan
-          sikap hormat-menghormati
 
KEBIASAANNYA SESEORANG YANG MERASA EMOSINYA TERGANGGU ADALAH SEPERTI BERIKUT
 
-          Kecemasan dan marah
-          Sukar tunjukkan emosi tertentu
-          Alami kesulitan
-          Konflik
3) GANGGUAN EMOSI BOLEH DIKATEGORIKAN KEPADA 3 KUMPULAN IAITU
 
-          gangguan emosi ringan
-          gangguan emosi sedarhana
-          gangguan emosi berat
 
 
4)    PUNCA GANGGUAN EMOSI
 
-           Persekitaran sekola
-          Gaya pengajaran guru
-          Peristiwa dalam keluarga
-          Pengaruh keluarga
-          Pengaruh rakan sebaya
-          Tindakan guru
-           
5)    TANDA-TANDA MASALAH EMOSI DAN SOSIAL DALAM KALANGAN PELAJAR ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT
 
-          tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang sebab munasaba
-          selalu mengantuk  atau tertidur di dalam kelas
-          sentiasa kelihatan letih
-          kerap sakit perut
-          mudah diserang penyakit
-          duduk dalam keadaan yang tidak selesa
-          pencapaian akademik yang semakin merosot
-          sering berasa cemas, takut dan benci
 
6)    LANGKAH-LANGKAH MENANGANI GANGGUAN EMOSI
 
-          Peranan ibu bapa
-          Tindakan guru
-          Gaya pengajaran
-          Kepimpinan guru
-          Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar
-          Kerjasama
-          Penerapan nilai
-          Suasana ceria
-          Penerangan jelas
 
7)    HAK ASASI KANAK-KANAK
 
-          Menurut Hak Asasi Manusia, setiap warganegara layak mendapat peluang pendidikan
-          semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama.
-          kanak-kanak tidak seharusnya diperkecil atau didiskriminasi
-          orang dewasa yang kurang upaya, menggambarkan diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang terselamat di sekolah khas, mendesak untuk mengakhirkan pengasingan.
-          tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak daripada pendidikan mereka.
 
8)    ANTARA HAK SETIAP KANAK-KANAK ADALAH SEPERTI YANG BERIKUT
 
-          untuk dilahirkan, untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan
-          untuk mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayangi
-          untuk tinggal di dalam komuniti dan persekitaran yang aman dan damai
-          untuk mempunyai makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif dan sihat
-          untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan membentuk potensi diri
-          untuk diberi peluang untuk bermain dan beriadah
-          untuk dilindungi daripada penderaan, eksploitasi, kecuaian, keganasan dan bahaya
-          untuk dipertahankan dan diberi bantuan oleh kerajaan
-          untuk berupaya mengekspresi pandangan  sendiri.
 
9)    KONVENSYEN MENGENAI HAK KANAK-KANAK
 
-          Perkara 2: tiada diskriminasi
-          Perkara 3: diberi pelindungan
-          Perkara 6: hak untuk hidup
-          Perkara 13: kebebasan bersuara
-          Perkara 19: diberi peruntukan undang-undang
-          Perkara 23: menikmati kehidupan 
-          Perkara 28:Hak pendidikan
-          Perkara 29: halatuju pendidikan
-          Perkara 30: hak dalam komuniti
-          Perkara 32: dilindungi dari segi ekonomi
-          Perkara 34: tiada eksploitasi
 
10) Hak kanak-kanak:Seksyen 17
 
-          Dilindungi dari segi fizikal
-          Tiada penganiayaan
-          Pergaulan yang sihat 
-          Hak kesihatan
-          Kemudahan bekalan makanan
-          Elak penderaan emosi
 
BAB 4             TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN GURU
 
Stres
Maksud :
- Satu penyakit mental
- akibat proses penyesuaian diri
- beri kesan kepada kehidupan
- timbulkan reaksi fizikal dan emosi
- timbulkan konflik dalam diri
 
Punca Stres :
- ketidakupayaan menghadapi situasi
- harapan/permintaan terlalu tinggi
- pelaksanaan pelbagai reformasi
- hubungan antara individu
- beban kerja - kerja perkeranian
- kerenah pelajar
- pengiktirafan profesional
- sumber pengajaran
- perhubungan kurang baik dengan rakan sekerja
-sikap ibu bapa
- sikap pihak pengurusan
- kurang masa rehat
 
Tahap Stres
1. Tahap amaran/ berjaga-jaga :
Mangsa dapat menyelami aktiviti hidup yang dilakukan tapi sukar hendak menumpukan perhatian kepada tingkah lakunya.
 
2. Tahap penentangan
-Perlu bantuan luar
- Tiada keupayaan dalam menentukan objektif tingkah laku dan kehidupannya.
- kekuatan intrinsik dalaman bagi menghadapi kekangan stress semakin terhakis.
 
3. Tahap tenat/kelesuan
- tak lagi berpegang pada realiti hidup
- sentiasa dipengaruhi kemurungan, kurang percaya pada org lain & mementingkan diri dalam perkara yang dilakukan.
 
Tahap stres Bergantung Kepada :
1. Jumlah birokrasi
2. Perubahan dalam organisasi
3. Teknologi tinggi
4. Tuntutan pelanggan
 
Langkah Menangani Stres Pekerjaan
- tingkatkan sokongan sosial di tempat kerja
- praktikkan pemikiran yang rasional dan positif
- berkomunikasi secara berkesan
- tangani kritikan dengan baik
- tangani kemarahan dengan berkesan
- atasi masalah dengan berkesan
 
BURN OUT
Maksud : Merupakan satu proses yang beransur-ansur dari seseorang yang komited sehinggalah kehilangan daya minat terhadap kerjaya.
- bebanan tugas luar jangkaan
- ketidakupayaan laksanakan tugas
- pengaruhi produktiviti kerja
- sanggup kehilangan kerja.
 
3 Jenis Burn Out
- keletihan emosi :dijelaskan dengan perasaan kelesuan dan kehabisan tenaga
- depersonalisasi : sikap emosional dan melayakkan murid (klien) seolah-olah mereka (para murid) sebagai objek yang tidak berguna serta melabel murid dengan istilah-istilah tertentu atau technical jargon
- kekurangan pencapaian peribadi
 
Kesan Burn-Out
- Boleh musnahkan kehidupan
- bergantung kepada beban tugas
- perlukan pelbagai pendekatan untuk mengatasinya
 
Burn-out Guru
- kurang bantu bentuk pelajar
- pengurusan organisasi
- ketandusan emosi
- usaha maksimum, hasil minimum
 
Tanda-tanda Burn-Out
1. Tanda fizikal
- rasa ketandusan dan letih
- kerap sakit kepala
- gangguan penghadaman
- susah tidur
 
2. Tanda perlakuan
- mudah marah
-sensitif
- sukar mengawal perasaan
- mudah menangis
- rasa beban tugas
 
3. Tahap burn-out
- terlalu penat, jemu dengan kerja rutin/berulang-ulang dalam jangka masa yang panjang.
- kurang kemahiran
- penempatan kerja yang tidak sesuai
- rasa tidaj dihargai
- ekspektasi terlalu tinggi
 
Kesan Burn-out
1. Keletihan emosi
- terlalu letih sehingga tidak berupaya melayan pelanggan, rakan sekerja dan ahli keluarga
- emosi x stabil, mnjadi murung, cepat sedih, mudah terasa dan memandang negatif terhadap ssuatu perkara atau perkataan yang diucapkan oleh org lain.
 
2. Kesan fizikal
- kesihatan terjejas
- kardiovaskular
- gastrik
- mengasingkan diri
- bergaduh secara terbuka
 
3. kesan organisasi
- penurunan produktiviti
- pengurusan tentang cuti bertambah
- kes tatatertib/ disiplin bertambah.
 
Langkah Pengurusan Tekanan Emosi
- Memperbaiki persekitaran am - mcm kat tmpat kerja, kebisingan, bau, pencahayaan dll
- Mengadakan sokongan psikologi dan runding cara
- Meningkatkan kemahiran pengurusan masa
- Melibatkan diri dalam hal keagamaan
- Kemahiran relaksasi
- Mengekalkan cara hidup sihat dan seimbang
- Menggunakan kemahiran berkomunikasi yang berkesan
 
Pengurusan Emosi Cara Islam
- sentiasa berwuduk
- banyakkan membaca Al-Quran
- solat sunat
- berdoa
- bersangka baik
- kegiatan luar spt bersukan
- amalkan diet
- menangis dengan sepuas hati
- hargai dan cintai diri
 
Lagi Cara menguruskan Emosi
- berfikiran realistik terhadap pekerjaan
- rancang kerja
- tingkatkan kemahiran selesaikan masalah
- menerima sebarang perubahan dengan sikap wajar
- amalkan komuniksi berkesan
- amalkan cara hidup sihat
- semaikan semangat berpasukan
 
 
BAB6       PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN 
INOVASI GURU

i.      Bawa perubahan
                       i.            Penuhi keperluan semasa
                     ii.            Selesaikan masalah
                    iii.            Kembangkan bakat pelajar
                   iv.            Guna pelbagai bahan
                     v.            Tingkatkan kualiti pendidikan
                   vi.            Kecekapan bertambah
                  vii.            Jana idea kreatif
                viii.            Tidak membosankan
                   ix.            Jadi tempat rujukan
                     x.            Menarik minat pelajar
                   xi.            Perlu bersikap terbuka
                  xii.            Sokongan pihak pengurusan  

STRATEGI PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN
Definisi 
Inovasi (asal bahasa Latin) – pembaharuan.
 inovasi sbgai pembangunan teknologi baru @ aplikasi sst teknologi dlm kegunaan tertentu.
Kbolehn utk mncipta kmahirn di dlm mnyelesaikn sstu masalah & peluang utk meningkatkn @ memperkayakan traf hidup masyarakat.
Harvard’s Theodore Levitt – innovation is doing new things.
Penciptaan cara-cara baru untuk menyampaikan nilai kepada pengguna.
Penghasilan produk @ kaedah yg baru ke arah keberkesanan pelaksanaan kurikulum. Keadaan di mana individu @ kelompok manusia @ sesebuah organisasi memahami, mengetahui & mampu aplikasi daya kreativiti dalam usaha utk:
Membuat kpstsn
Selesaikan masalah
Terbit idea Hasilkan inovasi (produk, proses & sistem)
Inovasi Dalam pendidikan
aktiviti yg melibatkan pembaharuan & perubahan yg positi dalam pelaksanaan kurikulum & aktiviti kurikulum yg berkaitan dgn kurikulum di peringkat sekolah.
Hasil cetusan idea yg kreatif dlm aspek kerja utk meningkatkan kualiti & produktiviti organisasi sekolah.

Pelaksaan kurikulum – usaha melaksanakan kurikulum melalui baha-bahan kurikulum, teknologi pendidikan, kaedah p&p serta penilaian pembelajaran.
Pembaharuan – melalui cara, kaedah.
 Teknik & pendekatan baru yg meningkatkan pembelajaran.
Ambil kira kesesuaian kos, masa, tenaga dan penggunaannya.
 Tingkat kecekapan & keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan serta beri faedah kpd murid.
Inovasi dalam p&p harus melibatkan:
Konsep berfikir scra kreatif & kreatif
Kepintaran kreatif Tindakan kreatif
Factor & elemen yg rangsang kreativiti Teknik fikir kreatif
Selesai masalh secara kreatif
Guru perlu tahu kebolehan, latar belakang, pengalaman dan keluarga mereka – dpt knal past keperluan & masalah murid.

Tujuan inovasi 
Menghasilkan produk @ perkhidmatan baru bg para pengguna dgn teknologi sbg terasnya.  Melahirkan sebuah citra masyarakat kreatif (creative society), dan Negara kreatif (creative society).

Keperluan inovasi guru 
Pengajaran lebih menarik
 Kejayaan kurikulum
Kembangkan potensi pelajar
Penyampaian nilai

ADAPTASI PELBAGAI INOVASI DAN PERUBAHAN
 
Adaptasi Inovasi Guru
Gunakan pelbagai kaedah – bantu murid capai obj p&p.
 Suaikan dgn keperluan – gaya pembelajaran murid, tajuk pengajaran, jenis pengetahuan, kemahiran yg hendak disampaikan, tahap pencapaian murid, persekitaran pembelajaran, nilai & sikap yg ingin dipupuk
Perlu kerjasama semua pihak
Proses interaksi – hasil aktiviti guru & murid yg jd elemen utama dlm suasana pembelajaran yg spesifik.

Ciri-ciri pendidik kreatif 
Keupayaan pelbagaikan kaedah p&p sesuai dgn kebolehan murid – bercerita, main peranan, lawatan , peta minda, inkuiri.
Fleksibel & terbuka dalm p&p – sedia terima idea murid, galak murid soal, pemaaf, suka kepelbagaian & kerencaman idea bakat & tingkah laku murid, gemar layan ptayaan murid. Sesuaikan p&p dgn gaya pembelajran murid, tekankan soal minat, intelektual, kreativiti, sikap, penghayatan.
Guna alat bantuan terkini – computer, perisian (software), internet Suaikan dgn situasi
Beri peluang pelajar jana idea
Aplikasi dalm pelbagai situasi – kuatkan daya ingatan Criteria inovasi @ perubahan 
Pengurangan kos operasi – cth: jimat borang dlm agensi (2 borang kurangkan jadi 1 borang) Penjimatan masa – penggunaan ICT dlam p&p
Peningkatan hasil kerja – cth: perubahn prosedur periksa kenderaan komersial (JPJ dapt periksa bnyk knderaan)
Peningkatan dlm tahap kepuasaan hati pelanggan – (penilaian ibu bapa terhadap pengurusan pihak sekolah)
Aspek inovasi dalam pendidikan 
Bersifat simple -  berfokus
Bermula secara kecil-kecilan – tahu matlamat asal, spesifik
Ciptaan masa kini – guna pada masa sekarang, ada apliksi serta merta.
Prinsip inovasi dalam pengajaran 
Keputusan berdasarkan matlamat jelas
Bantu rakan/berpasukan
Kongsi idea Belajar melalui pengalaman Inovasi perlu dicari
Pelaksanaan inovasi dlm pengajaran 
Kreativiti Lihat sejauh mana projek inovasi penuhi ciri2 keaslian (idea yg asli) & adptasi (pnambahbaikn & pngubahsuaian idea asal).
Hasil inovasi  diukur dgn ambil kira thap plaksanaan & replicability sst inovasi
Tahap pelaksanaan Lihat sjauh mana ia telah berjaya secara penuh (lepasi peringkat percubaan)
Secara percubaan – (di peringkat Prototaip
Replicability Lihat sjauh mna ada ciri replicability & trbukti blh diguna pkai oleh individu tnpa kos tinggi
Impak (outcome) Dinilai melaui criteria efisen (kecekapan & signifikankan sst inovasi
Efisien – sejauh mana berkesan dalam menyumbang kepada peningkatan pendidikan di Negara.
Signifikan
Penuhi ciri signifikan, beri impak kpd keberkesanan & kecekapan p&p
Halangan dalam inovasi di sekolah 
Sikap guru suka berkonfrontasi dgn sekolah 
Perasaan bimbang  
 Konflik 
Rasa tidak tenteram 
Kesukaran guru tukar amalan yg baru 
 Tidak yakin guna alat canggih – elektronik, teknologi computer, telekomunikasi  Technophobia (Nigeria) – takut pada media elekronik, takaut pda peralatan elektronik, takut peranan guru diambil oleh media
Cbaran pelaksanaan inovasi kurikulum yg berkesan 
Demografi guru yg berbeza Lokasi sekolah
Keupayaan guru dr segi motivasi, sikap, pengetahuan, dan kemahiran tentukan kesediaan guru.
Sikap guru (Omar Hashim )
Faktor inesia – rasa selesa & puas hati dgn apa yg dialami (xnak berubah).
Rasa terancam – xyakin bt sst yg baru
Masa & kemudahan – tidak ckup masa & kemudahan (elak diri)

 Tumpuan dalam teori tahap perkembangan guru (Fuller 1975)
(i)    Tahap tumpuan peribadi
Tahap survival, rasa terancam & kurang selamat kerana rasa punyai kelemahan, kurang keyakinan diri, kemahiran & pengetahuan.
Persoalan – bentuk penampilan guru, kehendak & keperluan pengurusan sekolah.
Sukar laksanakan inovasi – psikologi kurang stabil.
(ii)        Tahap tumpuan tugas.
Stabil emosi.
Berfikir cara melaksanakan tugas dgn baik spt penyediaan bhn pengajarann, berkerjasama  dgn rakan setugas, & sedia terima info bru ttg tgas.
Sedia buat inovasi bila diperlukan.
(iii)      Tahap tumpuan kesan
Fikir Implikasi pengajaran & inovaai thdp murid.
Prihatin thdap kewajaran aplikasi  yg diajar utuk manfaat murid, guru & masy.
Lebh kritis, tahu rasional bt inovasi.  
Tumpuan guru Model Mengatsi Rintangan Perubahan (1978)
Tumpuan tiada berkaitan Kurang beri tumpuan kerana kurang info, inovasi tidak beri kepentingan, kurang ambil tahu
Tumpuan berkaitan peribadi Fikir ttg kemampuan & sedia bt inovasi.
Tumpuan terhadap selfsurvival.
Persoalan : Mampukah dari segi kemahiran, kecekapan, pengetahuan & pengalaman, masa, keluarga, waktu senggang.
Tumpuan berkaitan tugas Laksana inovasi dgn cekap.
Tambahbaik kecekapan pengajaran, sedia bhn kurikulum yg menarik, guna media pengajaran secara kreatif & kritis, tarik minat murid, wujud interpersonal.
Tumpuan berkait kesan Tahap keyakinan tinngi dlm laksana tugas.
Inovasi beri impak kpd murid.
Peringkat adaptasi inovasi dalam pendidikan 
Individu – dibuat olh guru kreatif melalui timba ilmu, teliti persekitaran, bina idea hasilkan teknologi baru @ baiki kualiti  @ selesai masalah (modifikasi)
 Organisasi – aktif dan Prospektif (cari peluang, kuasai keadaan utk raih keuntungan maksimum).
Organisasi inovatif -  berwawasan, bijak atur strategi
Elemen-elemen asas inovasi dlm organisasi (Kelly Dan Littman (2000).

Kepekaan – peka persekitaran,
Tingkatkan keselesaan dan kualiti Muafakat – perbincangan info & fakta Keperluan pelajar   Asas rintangan – cuba idea unik & ganjil Jangkaan – keperluan masa hadapan Masalah lain dalam inovasi pendidikan
Sempadan inovasi terlalu luas @ umum bg dpt persetujuan
Kepakaran terhad Kajian secara bersendirian, tidak khusus & berterusan – tiada kesinambungan
Kesan sampingan negative ridak dipulihkan – ancam kredibiliti inovasi Sokongan tdk konsisten Wujud perbezaan pendapat Kurang sambutan, banyk kritikan Wujud kekeliruan definisi & keperluan inovasi
Inovasi Dalam  Mendasari Perkembangan Pendidikan 
Inovasi kurikulum – isi pembelajaran, tema, aspek pembelajran, reka bentuk dan gubahan bahn pembelajaran, strategi, pelaksanaan kurikulum  
Inovasi pengajaran – kaedah, pendekatan, cara, pengurusan, organisasi, perancangan & pelaksanaan pengajaran  
Inovasi professional – personality, cara & budaya, kecekapan, kepakaran, amalan baru, pemikiran baru, adaptasi inovasi  
Inovasi pemikiran -  perkmbngn minda yg progresif, fikiran terbuka, pembacaan yg kreatif, cetus idea  
Inovasi persekitaran belajar – suasana & tmpat belajar  
Inovasi pengurusan – inovasi dlm system pengurusan, hbgan, sokongn, kemajuan pemb, penyelesaian masalah  
Inovasi teknologi – sumbng kreativiti dalam P&P, pengurusan sekolah

0 comments: